Nasıl SEO Danışmanı Oldum?

SEO Eğlenceli ve Sabır Gerektirir

Dijital pazarlamada genellikle arkadaşlarımın reklamcılık tarafına eğilim gösterdiklerini farkettim. SEO uzun vadede sonuç getirdiği için sabır gerektiren bir çalışmadır.

SEO Olmazsa İnternetten Kendimi Gösteremezmiyim?

Gösterebilirsiniz. Her gün Google’a para harcayarak da gösterebilirsiniz. Bunu yapacak kadar çok paranız varsa SEO yaptırmayın da demek istemem :)

--

--

Dijital Pazarlama & SEO Uzmanı https://enesmedya.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store